مترجمان برتر انگلیسی تیر 1393

با سلام خدمت تمامی مترجمان سایت، مترجمان برتر تیر ماه 1393 در شبکه مترجمین ایران به این شرح اعلام می شوند:
 

سطح مترجم کد مترجم مجموع امتیازات ارزیابی  امتیاز کل مترجم مبلغ پاداش 
طلایی 26046 66 864  800000 ریال
نقره ای    24269 61 516  700000 ریال
برنز   43973 22 93  600000 ریال

 

مترجمان برتر انگلیسی خرداد 1393

با سلام خدمت تمامی مترجمان سایت، مترجمان برتر خرداد ماه 1393 در شبکه مترجمین ایران به این شرح اعلام می شوند:
 

سطح مترجم کد مترجم مجموع امتیازات ارزیابی  امتیاز کل مترجم مبلغ پاداش 
طلایی 38139 85 803  800000 ریال
نقره ای    19769 54 476  700000 ریال
برنز   7287 20 88  600000 ریال

 

مترجمان برتر انگلیسی اردیبهشت 1393

با سلام خدمت تمامی مترجمان سایت، مترجمان برتر اردیبهشت ماه 1393 در شبکه مترجمین ایران به این شرح اعلام می شوند:
 

سطح مترجم کد مترجم مجموع امتیازات ارزیابی  امتیاز کل مترجم مبلغ پاداش 
طلایی 38139 90 696  800000 ریال
نقره ای    19769 97 373  700000 ریال
برنز   35692 42 49  600000 ریال

 

مترجمان برتر انگلیسی فروردین 1393

با سلام خدمت تمامی مترجمان سایت، مترجمان برتر فروردین ماه 1393 در شبکه مترجمین ایران به این شرح اعلام می شوند:
 

سطح مترجم کد مترجم مجموع امتیازات ارزیابی  امتیاز کل مترجم مبلغ پاداش 
طلایی 9392 55 1867  800000 ریال
نقره ای    24269 29 311  700000 ریال
برنز   7489 20 58  600000 ریال